Všeobecné obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom internetového obchodu

 

IIP,   s.r.o., Spojovacia 523/13,949 01  Nitra, Slovensko. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vložka číslo 27248/N, oddiel Sro, IČO: 45693 951, IČ DPH: SK2023082721,prevádzka : Dolomitybike,  Štefánikova č. 65, Nitra 1.poschodie,  e-mail: info@dolomitybike.sk, telefón: 037/38 11 584  (ďalej len „dodávateľ“)

Orgán dozoru a dohľadu, ktorému činnosť dodávateľa podlieha:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

E-mail: nr@soi.sk

 


Čl. 1 Pôsobnosť

1.1 Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj bicyklov, náhradných dielov, športových potrieb,  ako aj predaj a dodanie akéhokoľvek iného tovaru a služieb (ďalej len „tovar“) zo strany dodávateľa.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú tiež súčasťou potvrdenia objednávky odberateľa a stávajú sa aj bez ďalšieho a opakovaného potvrdenia súčasťou každej ďalšej objednávky, ak tieto podmienky boli odberateľom prijaté pri uzatvorení prvého zmluvného vzťahu. Odberateľ objednaním tovaru v spoločnosti IIP, s.r.o. Nitra , Dolomitybike,  Štefánikova č. 65, Nitra,  prehlasuje, že je oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke www.dolomitybike.sk  a prehlasuje, že s nimi súhlasí.

1.3 Ústne, telefonické, e-mailové a faxové informácie a vysvetlenia podané zamestnancami dodávateľa sú nezáväzné, pokiaľ neboli odberateľovi zaslané v podobe zmluvy, resp. písomne potvrdenej objednávky.

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si dodávateľ a odberateľ v zmluve, resp. pri potvrdení objednávky niektoré podmienky nedohodnú inak. Ústne dojednania k týmto podmienkam nie sú prípustné. Všetky zmeny a doplnky k týmto podmienkam vydá dodávateľ v písomnej forme.


Čl. 2 Ponuka, objednávka a prijatie objednávky

2.1 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom vzniká uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy, prijatím (akceptáciou) objednávky, ktorú vystavil odberateľ a  to jednou z nasledovných foriem:

a) e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
b) kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
c) telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu,
d) SMS správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu.

2.2 V prípade, že objednávateľ ihneď  od prevzatia tovaru a faktúry, resp. pokladničného bloku nevznesie námietky voči množstvu, druhu a cene tovaru, považuje sa dodanie tovaru za akceptované.


Čl. 3 Spôsob plnenia dodávky

3.1 Ak nie je dohodnuté inak, môže byť tovar dodaný naraz (celé množstvo), alebo po častiach.

3.2 V prípadoch vyššej moci (ňou sa rozumejú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, a to v dôsledku zmluvnými stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, najmä živelných katastrof, havárií a porúch v doprave, štrajkov, ako aj pri politických, občianskych a vojnových konfliktoch a výrazných zmenách politických, menových a obchodných pomerov zo strany slovenských úradov), je dodávateľ oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy v prípade čiastočnej alebo úplnej nemožnosti plnenia, alebo dodať tovar v lehote, ktorá sa predĺži o takto zmeškanú dobu.


Čl. 4 Dodacie podmienky a lehoty

4.1 Dodacia lehota je stanovená individuálne počítajúc dňom prijatia objednávky. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak omeškanie dodávky tovaru presiahne 21 dní a dodávateľ odberateľa vopred na omeškanie neupozornil a nedohodol s ním náhradný termín.

4.2 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravu objednaného tovaru zabezpečuje dodávateľ. Dodávateľ splní svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk odberateľa v dohodnutom mieste ( napr. osobný odber na prevádzke kamennej predajne). Toto pravidlo platí aj v prípade, že odberateľ určí konkrétneho dopravcu (Slovenská pošta, kuriérska služba).

4.3 V prípade prepravy tovaru prostredníctvom cudzieho dopravcu (objednaného a plateného odberateľom) splní dodávateľ svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk dopravcu. Náklady na prepravu a nebezpečenstvo škody znáša odberateľ, s tým, že odovzdaním tovaru dopravcovi prechádza riziko poškodenia alebo straty tovaru na prepravcu. Objednané dodanie tovaru, pokiaľ si to odberateľ v objednávke nevyhradí inak, zabezpečí dodávateľ, resp. ním poverený dopravca, podľa svojho uváženia najvýhodnejšou cestou.

4.4 Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, príp. udaním nesprávnej adresy odberateľa.

4.5 Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy do dohodnutého miesta určenia. Jednorazové obaly, papierové a kartónové krabice sú nevratné. Prevzatie a vyloženie tovaru zabezpečí na svoje náklady odberateľ.


Čl. 5 Cena a platobné podmienky

5.1 Pre všetky dodávky platia zmluvne dohodnuté ceny. Cena za tovar je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách v platnom znení v zmysle novely zákona č. 356/2013 Z.  z . a nasledujúcich platných právnych predpisov. Cena jednotlivých položiek tovaru v aktuálnej ponuke dodávateľa je uvedená v aktuálnom cenníku. Cena tovaru sa vypočíta podľa jednotlivých položiek cenníka, množstva a druhu objednaného tovaru a dohodnutých alebo stanovených rabatových podmienok platných k cenníku, alebo je cena stanovená na základe osobitnej dohody zmluvných strán. Pri internetovej objednávke je možné cenu meniť aj po objednaní tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, ako aj o novej cene objednávky.

5.2 Kúpna cena je stanovená v Euro bez DPH. V prípade, že odberateľ neuhradil hodnotu tovaru riadne a včas (rozumie sa tým najmä pripísanie kúpnej ceny a prislúchajúcej DPH na účet dodávateľa), dodávateľ má právo účtovať úrok z omeškania podľa všeobecne záväzných platných  právnych predpisov. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru uvedených v cenníku, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcov tovaru a/alebo zvýšenia nákladov súvisiacich s obstaraním príslušných položiek tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.

5.3 V prípade dodania tovaru na území Slovenskej republiky vyúčtuje dodávateľ odberateľovi k cene aj v deň dodávky platnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

5.4 Všeobecným pravidlom je, že odberateľ musí kúpnu cenu a prislúchajúcu DPH dodávateľovi uhradiť v hotovosti, dobierkou, alebo bankovým prevodom na účet dodávateľa. V prípade vystavenia faktúry je kúpna cena s DPH splatná do lehoty uvedenej na faktúre, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Platba sa považuje za uskutočnenú až po jej pripísaní na účet dodávateľa.

5.5 Platbu formou darčekových šekov, prostredníctvom platobných kariet  dodávateľ všeobecne neakceptuje. Pri vopred dohodnutom použití šeku, platobnej karty, je platba považovaná za uskutočnenú, pokiaľ na základe týchto dokumentov bola platná riadne pripísaná na účet dodávateľa k jeho voľnej dispozícii. Manipulačné, diskontné a iné poplatky spojené s realizovaním šeku, platobnej karty  idú vždy na ťarchu odberateľa. Iná forma platby je možná len ak bola s dodávateľom vopred písomne dohodnutá. Odberateľ nie je oprávnený kúpnu cenu s DPH, alebo jej časť započítať k akýmkoľvek svojim iným nárokom.

5.6 Zástupcovia dodávateľa a jeho obchodníci nie sú bez osobitného písomného splnomocnenia dodávateľa oprávnení v jeho mene prijímať platby.

5.7 Pokiaľ odberateľ neuhradí niektorú faktúru, nedodrží splatnosť niektorej zo splátok (pokiaľ boli splátky písomne dohodnuté), alebo dodávateľ zistí, že odberateľ nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, príp. jeho platobná schopnosť alebo majetkové pomery vzbudzujú pochybnosti, stávajú sa všetky záväzky odberateľa voči dodávateľovi okamžite splatné.  Ak je odberateľ v omeškaní s platením, je dodávateľ oprávnený uskutočniť zápočet vzájomných pohľadávok, a to i tých, u ktorých doposiaľ nenastala ich splatnosť.

5.8 V prípade omeškania platby odberateľa je dodávateľ oprávnený odstúpiť od ďalších zmlúv a odmietnuť dodávku tovaru odberateľovi, a to až do úplného splnenia všetkých záväzkov, vrátane príslušenstva zo strany odberateľa, ktorý je v omeškaní. Ak sa odberateľ dostal v minulosti do omeškania s platbou čo i len jednej faktúry, je dodávateľ oprávnený pri ďalšom dodávaní tovaru požadovať platbu vopred alebo platbu v hotovosti.

5.9 Ak odberateľ neprevezme alebo nezaplatí objednaný tovar ani v dodatočnej 5-dňovej lehote po dohodnutom dodacom termíne, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to bez ďalšieho vyzvania a poskytnutia ďalšej lehoty. V takom prípade má dodávateľ právo požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z dohodnutej ceny tovaru bez DPH. Tým nie je vylúčené uplatňovanie ďalšieho nároku na náhradu škody v jej skutočne preukázateľnej výške.


Čl. 6 Záruka a reklamácie

6.1 Záruku na tovar dodávateľ poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je dohodnuté inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, okrem dielov, ktoré svojou povahou a určením patria do skupiny spotrebných náhradných dielov, kedy je záručná doba určená druhom tovaru alebo vzájomnou dohodou.

6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom.

6.3 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na vady materiálov alebo výroby tovarov, ktoré sa vyskytli napriek tomu, že tovar bol použitý obvyklým spôsobom a za obvyklých okolností alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, opotrebovaním, alebo živelnými pohromami.

6.4 Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na tovar zakúpený od dodávateľa.

6.5 Dodávateľ neposkytuje náhradu škody v prípade vzniku ďalších škôd spôsobených vadami tovaru, ak tovar, alebo dielo boli ďalej používané po zistení vady.

6.6 Odberateľ je povinný prezrieť si preberaný tovar. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je odberateľ povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou  po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že odberateľ neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodenie tovaru odberateľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil odberateľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú dodávateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude odberateľovi poskytnuté.

6.7 Reklamáciu s presným popisom vady si odberateľ uplatní priamo u dodávateľa na adrese IIP, s.r.o., prevádzka Dolomitybike, Štefánikova č. 65, 949 01  Nitra.

6.8 Odberateľ je povinný spolu s reklamáciou predložiť aj kópiu dokladov o kúpe (doklad o zaplatení, resp. dodací list, faktúru). Reklamácie tovaru, ktoré neboli kúpené priamo u dodávateľa nebudú akceptované. K reklamácii je nutné vyplniť reklamačný protokol nachádzajúci sa na stránke www.dolomitybike.sk.  K reklamačnému protokolu odberateľ pripojí reklamovaný tovar, zbavený nečistôt,  so zreteľne vyznačenou vadou, ktorá má byť predmetom reklamácie, resp. jednoznačný a technicky presný popis vady tovaru, prípadne fotodokumentáciu  zaslanou formou emailu na  info@dolomitybike.sk.

6.9 Nároky zo záruky bude dodávateľ akceptovať len ak tieto boli u neho uplatnené bezprostredne po zistení vady, najneskôr do konca záručnej doby.

6.10 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bez závad užívaný, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru  alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení odberateľa od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo odberateľom uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má dodávateľ právo na vrátenie reklamovaného tovaru. Ak cena reklamovaného tovaru nebola v čase reklamácie v plnej výške uhradená, má dodávateľ právo tovar zadržať u seba až do zaplatenia dlhu, vrátane jeho príslušenstva.

6.11 O spôsobe vybavenia reklamácie podľa zákona č. 250/2007 Z. z.  zákon o ochrane spotrebiteľa  § 2 písmeno m) je dodávateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zhodnotenie,  resp. posúdenie stavu výrobku alebo služby , rozhodne dodávateľ najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany odberateľa a o výsledku bude odberateľ písomne vyrozumený, resp. e-mailom.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol odberateľ tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť dodávateľ.

6.12 Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.


Čl. 7 Spôsob odstúpenia od kúpnej zmluvy

7.1 Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších právnych  predpisov, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odberateľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety uplatňuje u dodávateľa. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Odberateľ informuje o odstúpení od zmluvy dodávateľa písomne, resp. prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy nachádzajúcom sa na stránke www.dolomitybike.sk.

7.2 Odberateľ v lehote 14 (štrnásť) pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar, ktorý je nepoužitý a zabalený v originálnom obale spolu so záručným listom, návodom na použitie, dokladom o kúpe dodávateľovi na adresu : IIP, s.r.o. prevádzka Dolomitybike, Štefánikova č. 65, 949 01  Nitra.  Tovar pri zasielaní späť dodávateľovi odporúčame poistiť na náklady odberateľa, aby nedošlo k strate, resp. poškodeniu tovaru pri preprave.

7.3 V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (dodávateľovi)  a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty (§ 3 i) zákona č. 102/2014 Z. z. ).

7.4  V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru ( § 10 ods.. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.).

7.5 Dodávateľ prevezme tovar späť a vrátiť odberateľovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. To neplatí, pokiaľ odberateľ porušil povinnosť podľa bodu 7.2 tohto článku.

7.6 Dodávateľ nie je povinný pri odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený na adresu IIP, s. r. o. prevádzka Dolomitybike, Štefánikova č. 65, 949 01  Nitra.  Dodávateľ nezodpovedá  za straty tovaru na ceste medzi odberateľom a doručením dodávateľovi. Preto odporúčame tovar pri preprave poistiť.

Čl. 8 Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim IIP, s.r.o., so sídlom Spojovacia 523/13,949 01  Nitra, IČO: 45693 951 je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8.3 Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


Čl. 9 Výhrady vlastníctva

9.1 Vo vzťahu k dodanému tovaru všeobecne platí výhrada vlastníctva v prospech dodávateľa. Až do úplného zaplatenia ceny (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) zostáva dodaný tovar vo vlastníctve dodávateľa.

9.2 Pri hrubom porušení povinností odberateľa, najmä neuhradení dodaného tovaru po prvej upomienke, má dodávateľ právo požadovať vydanie a vrátenie tovaru na náklady odberateľa.

9.3 Pri vyhlásení reštrukturalizácii alebo konkurzu na majetok odberateľa, ako aj pri začatí exekúcie majetku odberateľa, je odberateľ povinný o tejto skutočnosti doporučeným listom (s pripojením dokladu o právnom titule) informovať dodávateľa a súčasne upozorniť všetkých, ktorí si uplatňujú právo na majetok odberateľa, že dodaný tovar je majetkom dodávateľa. Náklady s tým spojené a prípadnú škodu znáša odberateľ.

9.4 V prípadoch podľa bodu 8.2 a 8.3 má dodávateľ právo požadovať okamžité vydanie a vrátenie svojho tovaru s vylúčením zádržného práva odberateľa a tretích osôb. Dodávateľ je ďalej oprávnený, okrem požadovania splniť platobnú povinnosť zo strany odberateľa, predať predmet dodávky verejnou dražbou alebo voľným predajom podľa svojich najlepších možností. Získaný výnos dodávateľ započíta v prospech plnenia dlhu odberateľa, prípadný prebytok hodnoty mu vráti. Všetky náklady spojené s vrátením predmetu dodávky dodávateľovi ako vlastníkovi, ako aj s jeho prípadným následným predajom znáša odberateľ.

9.5 Ak by odberateľ v čase do úplného zaplatenia kúpnej ceny s DPH (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) dodaný tovar napriek tomu predal alebo dal ako záloh v prospech tretej osoby, je povinný svoje nároky voči tretej osobe bezodkladne postúpiť dodávateľovi. O tom je odberateľ povinný bezodkladne upovedomiť  tretiu osobu ako aj samotného dodávateľa.

9.6 Ak by odberateľ v čase vyhlásenia reštrukturalizácie alebo konkurzu na svoj majetok, ako aj pri exekúcii svojho majetku dodaným nezaplateným tovarom už nedisponoval, je povinný predávajúcemu oznámiť, komu bol určený, resp. komu bol odovzdaný.

9.7 Odberateľ nie je oprávnený bez osobitného písomného súhlasu dodávateľa tovar, ku ktorému sa výhrada vlastníctva vzťahuje, vyvážať do tretích krajín.


Čl. 10 Osobné údaje a ich ochrana

10.1 Odberateľ uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „ZOOÚ“), aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa vo vzťahu a za účelom spracovania  a distribúcie objednávky tovaru alebo služieb, ktoré si objednávateľ objednal prostredníctvom  internetového obchodu www.dolomitybike.sk   a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými predpismi SR. Odberateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú (max 10 rokov) do splnenia účelu spracúvania osobných údajov odberateľa. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov odberateľa. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou, resp. mailom na adrese info@dolomitybike.sk .  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom dodávateľovi.

10.2 Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením  zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom a na distribúciu objednaného tovaru k odberateľovi a to v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčnú adresu odberateľa, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo (ak ho odberateľ dobrovoľne poskytne za účelom rýchlejšej komunikácie pre vybavenie objednávky, resp. reklamácie tovaru), prípadne číslo účtu za účelom vrátenia peňazí (pri odstúpení od zmluvy).

10.3. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovenímzákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  ZOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.2 osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

10.4. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom , ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Dodávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej dodávateľovi.


Čl. 11 Osobné údaje a ich ochrana

11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov,  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení) , zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov , zákona č. 102/2014 Z .z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov , zákona č. 102/2014 Z. z.  a  zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.3 Pri nesplnení zmluvných podmienok nebudú zmluvné strany uplatňovať žiadne iné sankcie, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo v osobitne uzatvorených zmluvách.

11.4 Pre všetky nároky a riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť z kúpnej zmluvy, alebo z právnych vzťahov, ktoré s ňou súvisia, je príslušným súd podľa sídla Občianskeho súdneho poriadku. Použité bude platné hmotné právo Slovenskej republiky.

11.5 Spoločnosť IIP, s.r.o. Nitra je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť alebo úplne nahradiť v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo zmien interných procesov v spoločnosti. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok spoločnosť zverejní na svojich internetových stránkach a vo svojich obchodných priestoroch.

11.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého obchodného prípadu - uzatvorenia písomnej kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky) . Objednávateľ  potvrdením  (stlačením tlačidla) „Súhlasím so  všeobecnými obchodnými podmienkami“ vyjadruje svoj  súhlas s prečítaním a akceptáciou   týchto  Všeobecných  obchodných  podmienok    a potvrdzuje svoje pristúpenie k týmto Všeobecným obchodným podmienkam.

V Nitre dňa 25.5.2018

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
spoločnosti IIP, s.r.o. Nitra, prevádzka Dolomitybike, Štefánikova č. 65, 949 01  Nitra

Všeobecné ustanovenia

V súlade s ustanovením zákona č.250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení  neskorších právnych predpisov  a § 616 až 627 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka vydávam tento „Reklamačný poriadok“.

Reklamačný poriadok spoločnosti je vydaný pre potreby zákazníkov, obchodných partnerov spoločnosti, kupujúcich tovar (ďalej len „kupujúci“) od spoločnosti a zamestnancov spoločnosti za účelom zabezpečenia reklamačného konania na tovar predaný spoločnosťou obchodným partnerom a konečnému užívateľovi.

Reklamačné ustanovenia

1. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa porucha objaví. Pri reklamácií dodaného tovaru doručovateľskou spoločnosťou alebo po jeho osobnom odbere, je nutné na prípadné nezrovnalosti v dodanom (resp. v prevzatom) množstve, druhu a cene tovaru uplatniť ihneď  po  prevzatí  tovaru. Reklamácie uplatnené po uplynutí uvedenej doby budú spoločnosťou považované za bezpredmetné.

2. Reklamáciu predaného, resp. dodaného tovaru je možné u spoločnosti uplatniť v záručnej dobe max. 24 mesiacov (pokiaľ výrobca nestanovuje inak).

3. Záručné doby na tovar začínajú plynúť od okamihu jeho prevzatia.

4. Akýkoľvek zásah do výrobku počas záručnej doby, ktorý výrobca nepripúšťa, je dôvodom na zrušenie záruky.

5. Na žiadosť kupujúceho vydá spoločnosť zákazníkovi záručný list, pokiaľ to charakter výrobku umožňuje. Namiesto záručného listu, ako dokladu k začatiu reklamácie môže slúžiť aj doklad o kúpe tovaru.

6. Reklamáciu tovaru zákazník uplatňuje v  spoločnosti: IIP, s.r.o. prevádzka Dolomitybike, Štefánikova č. 65, 949 01  Nitra (t. č. 037/38 11 584,  e-mail: info@dolomitybike.sk). O podanej reklamácií spoločnosť vyhotoví písomný záznam - reklamačný protokol .

7. Reklamačné konanie môže byť začaté ak zákazník predloží kompletný reklamovaný tovar (ak spoločnosť neurčí inak) a nie iba jeho poškodenú časť a preukáže príslušný doklad o jeho zakúpení. Pri spotrebných náhradných dieloch, ktorých technická povaha a špecifické prevádzkové určenie často znemožňujú v prípade poruchy dodať na reklamáciu tovar v pôvodne zakúpenom stave, je nevyhnutné dodať spoločnosti minimálne tie podstatné časti reklamovaného tovaru, z ktorých je ešte možné objektívne stanoviť príčiny vzniku poruchy. Inak spoločnosť odmietne reklamáciu ako bezpredmetnú.

8. Spoločnosť vydá potvrdenie o dátume kedy bol prijatý reklamovaný tovar, o vykonaní opravy tovaru, dobe trvania opravy, prípadne kde bude záručná oprava vykonaná.

9. Reklamovaný tovar musí byť zdravotne nezávadný a zbavený nečistôt spôsobom, ktorý nezmarí možnosť objektívneho posúdenia príčin poruchy. V prípadoch kedy je tovar doručený v znečistenom stave znemožňujúcom vykonať objektívnu analýzu príčin vedúcich k poruche, spoločnosť vyzve zákazníka, aby reklamovaný tovar zbavil nečistôt. Ak zákazník výzvu neakceptuje, bude mu spoločnosť účtovať poplatok vo výške 15,00 € bez DPH za vykonanie prác súvisiacich s očistením tovaru, použitím čistiacich prostriedkov a prípadnou likvidáciou vzniknutého odpadu. V prípade, že náklady na vyčistenie tovaru presiahnu sumu 15,- EUR o viac ako 3 %, je spoločnosť oprávnená uplatniť si ich náhradu v plnej výške. Uvedené skutočnosti budú zaznamenané v reklamačnom protokole, ktorého kópiu obdrží aj zákazník.

10. Pokiaľ nie je možné reklamovaný výrobok z opodstatnených dôvodov doručiť na adresu spoločnosti, odberateľ vyplní reklamačný formulár na stránke www.dolomitybike.sk  a vyhotoví  fotodokumentáciu, s presným popisom vady,  ktorú zašle  prostredníctvom e-mailu na adresu:   info@dolomitybike.sk a týmto spôsobom požiada o posúdenie reklamácie. V prípade, že z fotodokumentácie nebude možné chybu, vadu  rozpoznať, resp. posúdiť, požiada zákazník predávajúceho o posúdenie na dohodnutom  mieste. Predávajúci poverí svojho  zástupcu v čo najkratšom čase o zdokumentovanie reklamácie formou obhliadky, fotodokumentácie alebo videonahrávky a spísania reklamačného protokolu a doručenie uvedenej dokumentácie na adresu spoločnosti.

11. Ak ide o odstrániteľnú poruchu spôsobenú výrobcom, kupujúci má právo na jej bezplatné odstránenie, pokiaľ možno ihneď na mieste alebo na bezplatnú výmenu tovaru. Rozhodnutie o spôsobe vybavenia odstrániteľnej chyby tovaru prijme spoločnosť po zvážení primeranosti výšky nákladov vzhľadom na závažnosť chyby a ceny tovaru. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.

12. Ak ide o neodstrániteľnú poruchu tovaru spôsobenú výrobcom, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo kupujúci žiadať výmenu tovaru alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, prípadne na zľavu z ceny tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie sa spoločnosť dohodne so zákazníkom.

13. Rozhodnutie o reklamácií spoločnosť vydá ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie príčin vzniku reklamácie. V prípade, že lehota 30 dní nebude bez zavinenia spoločnosti dodržaná, spoločnosť o tejto skutočnosti vhodným spôsobom zákazníka vyrozumie.

14. V prípade neoprávnenej reklamácie je spoločnosť oprávnená účtovať poplatky súvisiace s nákladmi na posúdenie oprávnenosti tejto reklamácie (manipulácia, demontáž, montáž, čistenie, likvidácia použitých prevádzkových kvapalín, doprava, skúšky nezávislých laboratórií a pod.) vo výške 15,00 € bez DPH. V prípade, že náklady na vybavenie neoprávnenej reklamácie tovaru presiahnu sumu 15,- EUR o viac ako 3 %, je spoločnosť oprávnená uplatniť si ich náhradu v plnej výške. Náklady s vybavením oprávnenej reklamácie nesie spoločnosť IIP,  s.r.o. Nitra.

15. V prípade, ak sa opätovne vyskytne rovnaká porucha na tovare, ktorá už bola v rámci reklamácie v záručnej dobe opravená, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

16. Na tovar, na ktorý boli - po vzájomnej dohode s kupujúcim - poskytnuté zákazníkovi mimoriadne zvýhodnené obchodné podmienky (napr. mimoriadna zľava,  a pod.) z dôvodu poškodenia tohto tovaru – nie je možné uplatniť reklamáciu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúci vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

17. Spoločnosť nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení výrobcu uvedených v návode na použitie.

18. Spoločnosť po zadovážení relevantných informácií môže reklamáciu zákazníkovi písomne odmietnuť s uvedením dôvodov prečo sa tak rozhodla.

19. Reklamáciu tovaru spoločnosť odmietne ak: - bolo zistené, že došlo k poškodeniu tovaru vinou zákazníka, napr.:

• nesprávnym zaobchádzaním, neodbornou opravou alebo montážou
• nesprávnou údržbou, zanedbaním alebo nedodržiavaním predpísaných intervalov servisných prác a údržby
• použitím nesprávnych prevádzkových náplní
• využívaním výrobku v rozpore s jeho povahou a určením
• nadmerným zaťažením výrobku
• nesprávnym skladovaním
• nesprávnym zábehom funkčných plôch
• používaním nevhodných náhradných dielov
• zásahom do konštrukcie, materiálu, nastavenia alebo výbavy, ktorý mal vplyv na správnu funkčnosť tovaru
• používaním tovaru zákazníkom aj po zistení závady. Predávajúci nezodpovedá za žiadne iné škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku používania chybného tovaru.
• svojpomocnou montážou tovaru napriek nariadeniu výrobcu o potrebe vykonania jeho montáže alebo nastavenia odborne kvalifikovaným technikom, resp. autorizovaným servisným strediskom
• zákazník odmietne poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne posúdenie príčin vedúcich k reklamácií alebo zámerne poskytne pre tento účel nepravdivé informácie,
• zákazník pokusom o opravu poškodeného tovaru v záručnej dobe, znemožní objektívne posúdenie príčin vzniku poruchy,
• nárok zo záruky bol uplatnený po záručnej dobe,
• bol tovar poškodený prírodnými živlami, alebo inými vonkajšími vplyvmi (napr. nestabilitou elektrickej siete ...),
• nebol tovar používaný a udržiavaný podľa návodu,
• nebol pri uplatňovaní záruky predložený riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený a doklad o kúpe tovaru,
• do záruky nespadá bežné opotrebenie, extrémne namáhanie alebo prekročenie tzv. bežnej životnosti výrobku (alebo jeho súčasti) za mimoriadnych prevádzkových podmienok vzhľadom k povahe výrobku.

• bol tovar predaný, po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a zákazníkom, za zvýhodnených obchodných podmienok (napr. poskytnutím mimoriadnej zľavy, resp. ceny tovaru) s cieľom otestovať životnosť tovaru v reálnych prevádzkových podmienkach pre potreby predávajúceho,
• tovar bol poškodený pri preprave (takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru).

Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle  platných právnych predpisov SR  a je zverejnený na jej internetovej stránke www.dolomitybike.sk.

Firma IIP, s.r.o. Nitra  si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom  01.01.2015.


Konateľ spoločnosti
Ing. Ivan Peťko