Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou,  e-mailom prostredníctvom formulára) na adrese IIP, s.r.o. prevádzka Dolomitybike, Štefánikova č. 65, 949 01  Nitra, t.č. 037/3811 584, e-mail: info@dolomitybike.sk.  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali, resp. ktorý nájdete na stránke www.dolomitybike.sk. Ak využijete možnosť elektronického odstúpenia od zmluvy, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, uveďte prosím svoju e-mailovú adresu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení a prekontrolovaní vráteného tovaru späť na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru k nám znášate Vy. V prípade akékoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru Vám nebude možné akceptovať návrh na odstúpenie od zmluvy a tovar Vám bude zaslaný spať na Vaše náklady.